Meteen naar de inhoud

Actievoorwaarden

Algemene Voorwaarden Winactie Super-de-luxe avond uit 2021

Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene Voorwaarden Winactie’) zijn van toepassing op de winacties  van Het Veur Theater.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden Winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard. 

Deze actie heeft als doel:

  • het verloten van een super-de-luxe avond uit 
  • twee toegangskaarten voor een jeugdvoorstelling naar keuze te vergeven aan winnaar van de winnende foto. (VOGELACTIE)

Het betreft een actie met een looptijd van:

  • maandag 5 juni tot en met maandag 4 september 2017. (ZOMERACTIE)
  • zondag 27 augustus tot en met zondag 10 september 2017. (VOGELACTIE)

Deelname

(ZOMERACTIE) Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelname is altijd gratis. Deelnemers worden goedgekeurd als de gevraagde gegevens volledig zijn. Ontbrekende gegevens worden tijdens het deelnameproces gevraagd aan de deelnemer. De gegevens mogen door Het Veur Theater geverifieerd worden. Een deelname is actief zodra het deelnameproces volledig doorlopen is.

(VOGELACTIE) Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Het Veur Theater (inclusief zusterondernemingen) en partners of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors of producenten) behoren hiertoe.

(ZOMERACTIE) Deelnemers maken alleen kans op de toegangskaarten als zij een aankoop van ten minste 5 kaarten voor de voorstellingen uit de zomeractie hebben gedaan.

Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Het Veur Theater is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden Winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

Kaarten

(ZOMERACTIE) In totaal zijn er vijf kaarten te vergeven voor de voorstellingen uit de zomeractie. Een kaart geeft recht op toegang voor 1 persoon tot de vooraf door deelnemer gekozen voorstellingen uit de zomeractie.

(VOGELACTIE) In totaal zijn er twee kaarten te vergeven voor een jeugdvoorstelling in seizoen 2017-2018. Een kaart geeft recht op toegang voor 1 persoon tot een door de deelnemer gekozen jeugdvoorstelling.

(ZOMERACTIE) Om het ‘recht’ op kaarten te verzilveren is het verplicht om te reserveren. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de deelnemer een actueel overzicht van de beschikbare plaatsen. Vervolgens dient de deelnemer per e-mail aan te geven welke voorstellingen de deelnemer wilt bijwonen. De reservering is compleet als de betaling ontvangen is en de datum is bevestigd door Het Veur Theater. Tickets worden per post/e-mail aan de deelnemer toegezonden.

Om aanspraak te maken op de kaarten dienen de deelnemers hun adresgegevens te verstrekken voor ontvangst van de tickets. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

De kaarten uit de actie kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. Er geldt voor een door een deelnemer geweigerde of niet gebruikte kaart geen vervangingswaarde. Bij weigering van de kaarten vervalt deze aan Het Veur Theater.

De prijs van deze winactie bestaat uit toegangskaarten voor voorstellingen van Het Veur Theater, bij afgelasting kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

Uitkering Prijs

De trekking vindt plaats op

  • dinsdag 5 september 2017 (ZOMERACTIE)
  • maandag 11 spetember 2017 (VOGELACTIE)

De prijswinnaar wordt door Het Veur Theater bericht en tevens via de website en op social media gecommuniceerd.

De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.

Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Het Veur Theater gerechtigd een andere winnaar te trekken.

De winnaar kan tot uiterlijk 1 maand na de bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Het Veur Theater kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Het Veur Theater is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

Het Veur Theater en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

Meer specifiek zijn Het Veur Theater en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijzen of het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Het Veur Theater is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze actie, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de kaarten.

Het Veur Theater is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Het Veur Theater is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken kaarten. Het Veur Theater verleent geen garanties op de door haar te verstrekken kaarten.

Medewerking en gegevens/privacy

Het Veur Theater zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.

Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Het Veur Theater en om hun namen, alsmede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, op de Facebookpagina, op Twitter en in de nieuwsbrief van Het Veur Theater bekend te maken.

De (persoons)gegevens worden door Het Veur Theater gebruikt voor de uitvoering van de actie waaronder de trekking van de prijs, het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen (o.a. nieuwsbrief), tenzij daartegen door de deelnemer bezwaar is gemaakt.

De gegevens die Het Veur Theater verkrijgt in het kader van deze actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Indien de deelnemer wilt weten welke persoonsgegevens Het Veur Theater heeft verwerkt, kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met Het Veur Theater opnemen. Hij kan Het Veur Theater eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer de deelnemer geen (e)mailings meer van Het Veur Theater wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan Het Veur Theater meedelen.

Slotbepalingen

Het Veur Theater is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Het Veur Theater worden geplaatst, voorzien van een datum.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de win-actie kunnen worden gestuurd naar publiciteit@hetveurtheater.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Het Veur Theater zal zo spoedig mogelijk reageren.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.