ANBI

Stichting Het Veur Theater is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
– De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
– De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
– De instelling heeft een actueel beleidsplan.
– De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
– Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Gegevens publiceren
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

– Naam: Stichting Het Veur Theater
– Bekend bij het publiek onder de naam ‘Het Veur Theater’ of ‘Veur Theater’
– KvK nummer: 61692549
– RSIN nummer: 854448548
– BTW nummer: NL854448548B01
– IBAN nummer: NL09INGB0006615840
– Postadres: Damlaan 44, 2265 AP Leidschendam
– Bezoekadres: Damlaan 44, 2265 AP Leidschendam
– E-mailadres: info@hetveurtheater.nl
– Telefoonnummer: 070-3000013
– Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
De stichting heeft ten doel: het onderdak bieden aan culturele activiteiten en dergelijke activiteiten te bevorderen, te initiëren en te coórdineren.
– Beleidsplan
– Bestuur:
Dhr. R. van der Meer – voorzitter
Dhr. O. van Schijndel – secretaris
Dhr. A.S. van Kesteren – penningmeester
Mw. l. Blom – algemeen bestuurslid
Mw. M.G. Olsthoorn – algemeen bestuurslid
– De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.
– Balans en staat van baten en lasten: jaarcijfers 2019 / Jaarcijfers 2020